การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชีภาษีเงินได้นิตบุคคล